27 Nisan 2018 CUMA                                          Resmî Gazete                                  Sayı : 30404

YÖNETMELİK

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma ve çalışma grupları: Merkezde oluşturulan danışma ve çalışma gruplarını,

b) Merkez (KADAMER): Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Eğitimde ve akademide kadın ve aile çalışmaları alanlarında, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm politika ve programlara yerleşmesine katkı sağlamak üzere ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinç arttırıcı faaliyetlerde bulunmak,

b) Toplumsal cinsiyet ve siyasi değişim, toplumsal cinsiyetin insan hakları ve demokrasinin gelişmesindeki yeri, çeşitli toplumsal farklılıklar ve çatışmalarla toplumsal cinsiyetin kesişimleri üzerine araştırmaları disiplinlerarası düzeyde gerçekleştirmek,

c) Üniversitede ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesine ön ayak olmak, kadının toplumdaki sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek ve kamunun toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar, diğer üniversitelerdeki merkezlerle işbirliği yapmak, projeler üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, Üniversite kampüsü içinde ve dışında, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı önleyici politikaların sözcüsü olmak ve diğer kurum ve kuruluşlara bu konuda liderlik etmek,

ç) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Kilis ve çevresindeki kadınların eğitim, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak ve kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kurumlara danışmanlık yapmak,

d) Üniversitenin bu konularda araştırmalar yapan akademik birimlerinin disiplinlerarası çalışmalarını desteklemek ve bu ortak çalışmaların sürekliliğini sağlayacak bir platform oluşturmak,

e) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet, kadın ve aileye ilişkin konularla ilgili programlar açılmasını önermek, mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında bu amaca yönelik dersler açılmasını teşvik etmek,

f) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Kadın ve aile çalışmaları alanları ile ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

b) Kadın ve aile çalışmaları alanları ile ilgili çalışmalara ve aynı zamanda ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak ve ilgili kurullara önerilerde bulunmak,

c) Kadın ve aile çalışmaları alanlarında eğitim ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) Kadın ve aile çalışmaları alanları ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, bu konuda koordinasyon ve araştırmalar yapmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve duyarlılığı, kadın hakları ve kadın sorunları konularında araştırma, danışmanlık, eğitim ve benzeri hizmetler sunmak,

e) Kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumsal statüsünü iyileştirmeye, toplumda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler yapmak, yaptırmak,

f) Ailelerin eğitim ve gelişimlerine destek olmak üzere, aile danışma ve rehberlik, anne-baba (evlilik), çocuk eğitim ve gelişim evi, genç ergen danışma ile yaşlılık danışma ve moral eğitim birimlerini kurmak,

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu ve çalışma grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkez çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyesi veya elemanları arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcılığı görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(3) Merkezi temsil eden Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların yürütülmesinden, faaliyetlerin, gözetim ve denetiminden sorumludur.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcıları, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarında Kurulun sekreterliği Müdür yardımcılarından birisi tarafından yapılır.

(5) Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur ve Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektörü bilgilendirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

e) Yönetim Kurulu için üye seçiminde Rektöre öneride bulunmak,

f) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,

g) Merkez birimlerinin de görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

ğ) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

h) Yıl sonu çalışma raporlarını, yeni yıl çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür yardımcıları ile Üniversitede Merkezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim üye veya elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevinden ayrılır ya da görevi sürdüremeyecek olursa Rektör, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından yeni üye görevlendirir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya katılmayan üye görevinden ayrılmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Müdürün önerisi doğrultusunda Merkezin danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak ve çalışmalarını düzenlemek,

c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlamak,

ç) Merkezin gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve onaylanması için Rektöre sunmak,

d) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın, kurs verme gibi konularda karar vermek.

Danışma Kurulu ve çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu ve çalışma grupları, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirli ve uzmanlık isteyen konularla ilgili sürekli veya geçici olarak oluşturulan, Merkezin çalışmalarına katkıda bulunan organlardır.

(2) İstişare nitelikte olan ve Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

(3) Çalışma grupları, yapılacak çalışmanın niteliğine göre Üniversite içindeki öğretim üye veya elemanlarından veya Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri, çalışma usulleri ve görev içerikleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Merkez Müdürü çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler. Görevinden ayrılan üyelerin yerine yenileri görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Kadın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek, Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sunmak,

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu, görevinin tamamlanmasından sonra ilgili raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez personeli

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme: 2018-05-22 18:55:27
               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024